Domů / Poradna lékaře / Dotaz 413

Dotaz 413

Dotaz 413

Dotaz 413

Dobrý Den chcem sa opýtat či ide o RS z obrazovacie: 04 . 04, 2016 Lekár MR; MR — Mozog + zadná jama nález : Mozog , intrakranium : T2 tse sagř T2 tse tra, T1 se Era, T2 hlade Era dark fli ep 2d di ff , natÍvne a past:kontrastne s podanÍm RT., . v . SPIN echo TI + GD . Kortikálne neuroštrukt;úry mozg-u supra — a infratentoriálne Sů bez Ložiskových patomorfoLogických zmien. Pons cerebri mesencephalon , predi žená mlecha bez ložiskových patomorfologiekých zmien, bez signálovej patologie , Temporálne laloky mozgu bazálne gangliá , oblast' talamov , hippokampov parahippokampov bez ložiskových patomorfologických zmłen V bielej mozgovej hmate hemisfér mozgu periventrikulárne úrovni frontálnych rohov oboch postranných mozgových komor a paravenErikuIárne v úrovni frontálnych rohov oboch postranných mazgových komör ojedinelé T2 hyperintenzné bielohmoťné lézie demyelinizačnej povahy charakteru nešpecifických demyelinizačných léziÍ . Dohromady pozorovat' prítomnosť 4 demyelinizačných lézií . Váčšia demyelinizaëná lézia je v subkortikálnej bielej mozgovej hmote F—P vlavo ktorej rozmer je 5,10 mm. Bez známok pozitivneho postkontrastného enhancement. Bez Čerstvých ischemických zmien v neuroštzukťúrach mozgu supra— a infratentoriáine . Komorový systém mozgu v strednej rovine symetri cký , gracilný bez známok s tredočiarového presunu Systém PND vzdušný Nosové septum výrazne doprava deviované Oblast' kaudy obraze bez možnosti detailnejšieho hodnotenia. Záver : Kortikálne neuroštruktúry mozgu supra— a infratentorłálne sú bez ložiskových patamorfologi ckých zmien. Ojedinelé T2 hyperintenzívne b.ielohmoené lezl e demyelinizaěnej povahy perlventrikulárne frontálne v úrovni frontálnych rohov postranných mozgových komor a fronto—parietálne bilat. úrovni fronto parietálnej subkortikálnej bielej hmoty Dohromady cca 5 demyelinizačných Lézi í velkosti do 5 mn. Na) skŐr sa jedná o demyelinizačné lázie vaskulárneho charakteru mikrovaskulárneho charakteru, chronického štádia. Nález je velmi mi.erny , di Komorový systém mozgu bpn Bez čerstvých ischemických zmien v neuro štruk túrach mozgu Poúrazové zmeny v neuroštruktúrach nozgu nezobrazené Sys PND vzdušný Nosové septum deviované doparava . Výsledné skeny sú rušené pohybový artefaktami

Odpověď lékaře

Dobrý den, podle výsledku jedné magnetické rezonance nelze s určitostí říct, zda se jedná o RS či nikoliv. Ve stanovení diagnosy je třeba znát další údaje - kliniku ( tedy neurologický nález a potíže ), vyšetření mozkomíšního moku a vývoj na MR v čase. Vámi uvedený nález nemusí, ale může být projevem RS. Pokud tedy máte nějaké potíže, o nichž se domníváte, že mohou být projevem RS, obraťte se na Vašeho neurologa. S pozdravem Magdaléna Hlavačková.

Zobrazit všechny dotazy